image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 6 tháng cuối năm 2023

Tải về

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND

Ngày ký: 07/7/2023

Người ký: Bùi Hải Đăng - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã