image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Chuyển đổi số trong giải quyết các thủ tục hành chính:
Lượt xem: 11
Lấy người dân làm trung tâm! 

Để góp phần thúc đẩy phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, bộ phận một cửa xã phải trở thành trung tâm chuyển đổi số, phục vụ người dân tốt hơn. Đẩy mạnh chuyển đổi số sâu rộng, toàn diện, tạo thuận lợi cho người dân.

Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 468/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”. Quyết định số 468 có các nội dung đổi mới đó là: Gắn kết việc số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC với quá trình tiếp nhận, xử lý TTHC tại bộ phận một cửa, tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác; Đổi mới tổ chức quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc đơn giản hoá trong chuẩn bị, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Đồng thời, mở rộng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên cơ sở ứng dụng CNTT trong thực hiện cơ chế cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Nâng cao tính chủ động trong đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của bộ phận một cửa.

Để hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đổi mới theo Quyết định số 468 thống nhất, hiệu quả từ Trung ương đến địa phương, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Nghị định 107 nhằm góp phần cải cách TTHC, đổi mới để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số một cách sâu rộng, toàn diện trong tất cả các cơ quan nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC.

Vì vậy,bộ phận một cửa cấp xã cần phải phấn đấu trở thành trung tâm chuyển đổi số phục vụ người dân tốt hơn. Tính công khai, minh bạch, vấn đề trách nhiệm giải trình, trách nhiệm cá nhân sẽ được cụ thể hóa đối với từng cán bộ, công chức.


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement